miércoles, 10 de junio de 2015

ACORD PROGRAMÀTIC PER A UN CANVI REAL A PATERNA

ACORD PROGRAMÀTIC PER A
UN CANVI REAL A PATERNA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
Revisió del numero i necessitat de càrrecs de confiança: 
• Reducció del sou de l’alcalde 
• Congelació del sou de regidors i personal de confiança 
• Limitació salarial: màxim a percebre será 3 vegades el SMI 

Portal de Transparència: 
• Oficina de Control Pressupostari 
• Justificants de totes les subvencions atorgades 
• Publicació obligatòria de tots els sous i declaració de béns de càrrecs públics 
(regidors i personal de confiança) 
• Contractació de personal i serveis 

Fixar sostre màxim de despesa en màrquetin i publicitat 
Codi Ètic del representant públic: 
• Dimissió de càrrecs públics en cas d’imputació per corrupció o per l’exercici de 
la seua funció pública 
• Renúncia a plans i fons de pensions contractats fora de l’àmbit del sistema de 
Seguretat Social 
• Limitació de l’ús de vehicles oficials 
• Prohibició de regals o invitacions a càrrecs públics si són fets per part de 
contractistes o benefactors de concessions municipals 
Auditoria Ciutadana del deute, serveis i comptes municipals, amb la publicació dels 
Reforma de l’empresa pública GESPA: 
• Auditoria laboral per elaborar una RLT adecuada a les necessitats de l’empresa 
• Reducció d’alts càrrecs i privilegis 
• Supressió dietes del Consell d’Administració 
• Cancel·lar contractes vigents amb consultores externes 
• Transparència i publicitat en la contractació de personal i serveis 
Compliment de Llei de la Memòria Històrica 
Modificació RLT a l’Ajuntament. Eliminació de privilegis i desigualtats entre funcionaris 

DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Activació i profundització de la Carta de Participació Ciutadana dotant amb els recursos 
tècnics i humans necessaris 
• Modificar horaris dels plenaris per a celebrar-los de vesprada 
• Celebració de Fòrums Ciutadans (veïnals i/o sectorials) 
• Pressupostos Participatius 
• Creació de les Juntes d’Associacions com a entitats gestores de Centres Socials 
Municipals 
• Fomentar i crear mecanismes de consultes populars o referèndums municipals 

SERVEIS SOCIALS
Serveis Generals 
• Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) amb una dotació mínima d’un milió d’euros 
anual 
• Serveis Socials mitjantçant gestió directa de l’Ajuntament. Revisió de les 
encomanes de GESPA per a garantir el control pel funcionariat de l’Ajuntament 
• Creació figura de l’informador auxiliar de serveis socials 
• Avançar Renda Garantida 
• Augment ajudes socials així com de personal especialitzat per a la gestió de les 
mateixes 
• Transport públic gratuït a persones aturades amb menys recursos 
• Lluita per l’eliminació del copagament de discapacitats 
Programa d’alimentació garantida 
• Banc d’Aliments Municipal 
• Menjador Social al barri de la Coma 
• Menjadors escolars oberts 365 dies a l’any 
Vivenda pública 
• Municipi Lliure de Desnonaments: posar tots els mitjans i recursos municipals 
per a paralitzar els desnonaments i desallotjaments de primera vivenda. 
L’Ajuntament tindrà possibilitat de trobar vivenda alternativa als afectats 
• Revisió i/o cancel·lació de relacions contractuals amb entitats bancàries o 
financeres que desnonen. 
• Augment de recursos a allò relatiu a la vivenda per a mediar amb propietaris 
• Mesa de negociació amb entitats financeres, fons buitres i grans propietaris per 
a que qui no pot pagar puga quedar-se en casa pagant un lloguer social. 
Pla de Lloguer social i contra la pobresa energètica: 
• Dotació minima de 500.000 euros anuals 
• Vivenda d’Emergència Social: ampliar el parc públic de lloguer per als casos que 
no siga possible evitar el desnonament 
• Pla de Rehabilitació d’infravivenda 
• Augmentar el parc de vivenda pública, augment de la inversió en rehabilitació 
de vivendes públiques 
• Transparència en l’adjudicació de vivendes. Llista pública de vivendes 
disponibles i demandants (valorats pels Serveis Socials) 
• Garantir suministraments de serveis vitals de llum, gas i aigua. Així com posar fi 
als talls de suministre per pobresa. 
• Auditar serveis per a determinar el cost real i l’origen i destí del benefici de les 
companyies suministradores. En cas que no acaten les peticions, crear una taxa 
per ocupació de l’espai públic i una oficina de seguiment. 
Àmbit Socio-comunitari 
• Creació d’Escoles Populars. Institucions d’educació no formal per la inserció i 
promoció socio-educativa-laboral de les veïnes i veïns de Paterna majors de 16 
anys. Aquesta institució tindrà una seu administrativa centralitzada amb la 
realització de les activitats/accions socio-educatives-formatives als diferents 
barris, d’acord amb les sol·licituds del veïnat i AAVV 

ECONOMIA, OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Promoció económica 
• Simplificarem els tràmits a nivell local per a l’apertura del comerços i activitats, 
especialment per al cas d’activitats inòqües, minimitzant el temps de resposta 
en aquestes tramitacions. 
• Des de l’Ajuntament es realitzarà especial esforç en el foment del comerç i la 
producció local. (Portal del Proveïdor Local) 
• Prestar suport tècnic i orientació als emprenedors en la posada en marxa de 
projectes empresarials i d’autoocupació 
• Paralització definitiva dels megaprojectes: Zona Franca i Puerto Mediterráneo 
• Revitalització polígons industrials existents. Estudi del Pla d’Ocupació “Porta la 
teua empresa a Paterna” pels consells sectorials adients. 
• Creació del Viver de Cooperatives 
• Recuperació de la cerámica artística de Paterna 
• Mesures per a la revitalització de l’horta de Paterna: 
o Banc de Terres 
o Denominació d’origen de productes ecològics del Parc Natural del Túria 
o Mercat de productes locals 
• Generar ocupació estable, digna i equitativa 
• Reorientació dels serveis d’ocupació amb equips d’experts dinamitzadors amb 
coneixement del mercat laboral que orienten de manera individual a cadascuna 
de les persones aturades de Paterna en la búsqueda activa d’ocupació, en la 
confecció d’itineraris professionals, en formació per a la búsqueda d’ocupació i 
inserció en el mercat laboral. 
• Reorientar l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) per a que funcione com a 
servei d’ocupació propi de l’Ajuntament, dotant-lo dels recursos tècnics i 
humans suficients. 
• Mesa d’Ocupació: es conformarà una mesa permanent municipal per al foment 
de l’ocupació on tinguen cabuda les Assocacions Empresarials, Sindicats, 
Associacions d’aturats, responsables municipals de la borsa de treball, 
responsables de formació municipal i grups polítics amb la finalitat de 
dinamitzar l’ocupació en Paterna. 
• Crear un programa per a que l’Ajuntament tinga en compte condicions laborals 
dels seus proveïdors i revisar clàusules de contractes vigents. 
• Promoure la contractació de persones aturades del municipi als nostres 
polígons. Estudi del Pla d’Ocupació als consells sectorials adients 
• Dotar de major protagonisme a les clàusules socials als procesos de 
contractació pública 
• Obrir Escola Taller ITACA a La Coma 
• Pla Formació Municipal 
• Pla urgent d’inserció laboral de joves i aturats/des de llarga durada. 
• Reorientar el sector de la construcció cap a la rehabilitació de vivenda i espais 
públics, eficiència energètica, gestió de residus, comerç de barri, atenció de 
persones i economia social i cooperativa 

VIVENDA, URBANISME I MEDI AMBIENT
• Incloure al pressupost municipal partides per a rehabilitar i adaptar 
energèticament les vivendes socials 
• Dotar pressupost per adaptar vivendes i locals públics reduïnt els seus consums 
energètics 
• Mecanismes per a mediar als preus, tant en compra com en lloguer, en la 
recerca de primera vivenda com residència habitual i permanent 
• Transparència i independència en els instruments d’informació pública, tant 
d’al·legacions com de suggeriments. 
• Musealització de la Vila Romana. Tornar a la legalitat urbanística el Sector Rio 
• Posicionament contrari a la tramitació de l’ATE Puerto Mediterráneo i la Zona 
Franca. Paralització definitiva dels dos megaprojectes. 
• Figura de protecció per a la Mola. Creació de Paratge Natural Municipal o Parc 
Periurbà 
• Transport públic i mobilitat: sistema intermodal que integre les xarxes de 
metro, bus, tramvia, bicicleta pública i cotxe compartit. 
• Eliminació total de les barreres arquitectòniques i adaptació del mobiliari urbà 
a les necessitats de les persones amb problemes de mobilitat 
• Control de llicències urbanístiques 
• Reactivar terrenys en desús com a horts ecològics urbans a mans d’associacions 
de veïns, persones jubilades, persones discapacitades, joves, escoles, etc 
• Reduïr un 20% la utilització de vehicles privats al centre històric 

SERVEIS MUNICIPALS
Gestió Pública i democrática dels serveis 
• Analitzar i auditar els serveis públics que han estat privaitzats amb l’objectiu de 
recuperar la gestió municipal en la mesura d’allò possible 
• Buscar la remunicipalització de serveis públics privatitzats (neteja, aigua, llum, 
etc) 
• Unificació de l’empresa de subministrament d’aigües potables, per a que 
l’empresa Aigües de Paterna assumisca l’abastiment de tot el terme municipal 
(unificació tarifes, augment recursos i inversions)
Planta de transferència de residus. Ecoparc públic. 
• Millora sinèrgies entre productors i gestors de residus del municipi 
• Millora recollida selectiva i revalorització de residus 
Millora instal·lacions esportives públiques i la seua gestió administrativa. 
Reforma de la Policia Local amb agents en tasques de mediació o de proximitat. 

EDUCACIÓ
Millora serveis d’educació. Gestió pública i de qualitat: 
• Garantir accés a escoletes infantils de 0-3 anys. Mantindre gestió directa en 
escoletes públiques 
• Augment dotació de beques de menjador i de llibres 
• Banc de llibres 
• Escoles d’adults 
• Dinamitzar la Casa de la Joventut amb activitats adequades i atractives per als 
joves 
• Fomentar la pràctica de l’esport a les escoles 
Millora serveis de sanitat. Gestió pública i de qualitat: 
• Sol·licitud de centres de salut “aturats” (Santa Rita) 
• Ampliació i actualització dels existents 
• Activar la Memòria Democràtica i Republicana de Paterna 
• Millora i ampliació dels espais culturals del municipi 
• Evitar la “privatització” de la festa tradicional en Paterna 

FISCALITAT JUSTA

• Incrementar impositivament la contribució urbana a tots els immobles buits o 
propietat de les entitats bancàries frenant així l’especulació. 
• Reclamar el pagament de l’IBI a l’esglèsia católica
• Auditoria dels rebuts d’IBI impagats, posant especial incidència als rebuts de 
bancs, entitats financeres, fons buitres I les seues immobiliàries vinculades. 
• Establir mecanismes justos per a condonar deutes municipals a llars en exclusió 
o en risc d’exclusió social 
Potenciar el Municipalisme com a palanca de transformació social i canvi cap a un 
nou procés constituent 
Paterna, juny de 2015 

Juan Manuel Ramón Paul Juan Antonio Sagredo Marco 

Compromís per Paterna PSOE Paterna 

Robert Rosselló i Sales Javier Parra Molina 

Paterna Si Puede EUPV Paterna